Del 1: Du bestämmer!

Det är du som bestämmer!

Hela idén med en ideell förening är att ett antal människor samlas kring ett gemensamt intresse och för att de vill något - tillsammans. I föreningen är det medlemmarna som tillsammans bestämmer sig för vad de vill uppnå och hur de vill göra för att lyckas. 

Föreningar som har samma idé kan välja att gå samman i ett förbund. På samma sätt som i föreningen är det medlemmarna (det vill säga föreningarna) i förbundet som tillsammans bestämmer sig för vad man vill uppnå och hur man vill göra för att lyckas.

Förbundet, till exempel Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, är i sin tur medlem i Riksidrottsförbundet. Även där är det medlemmarna (det vill säga de 72 medlemsförbunden) som tillsammans bestämmer vad man vill uppnå och hur man ska göra för att lyckas.

Medlemskapet i dess olika led är på så sätt den röda tråd som binder samman idrottsrörelsen.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. På årsmötet får alla medlemmar i föreningen vara med och bestämma. Vad föreningen ska göra, hur resurserna ska fördelas och vilka som ska leda föreningens arbete mellan årsmötena, det vill säga vilka som ska ingå i styrelsen.

På samma sätt är Korpens högsta beslutande organ förbundsmötet. Där har alla föreningar minst en röst, beroende av antalet medlemmar. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsmöte hålls i maj vartannat år.

Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ heter Riksidrottsmötet (ofta förkortat RIM) och hålls vartannat år. Där har varje medlemsförbund ett visst antal röster beroende på storlek på sin verksamhet. 

Två nyckelprinciper för en demokratisk rörelse.

Det finns två principer, som i sig kan låta både krångliga och torra, men vars innebörd behöver uppfyllas i organisationen för att den ska ha en demokratisk grund. Dessa är majoritetsprincipen och likhetsprincipen.

Majoritetsprincipen...

...innebär att när ett besluts fattas ska den mening som företräds av majoriteten bli utslagsgivande. I styrelsen är det inte ordförande som bestämmer, utan majoriteten av styrelsens medlemmar. Att det är demokratiskt betyder alltså inte att alla får som de vill, utan att majoriteten får som den vill.

Likhetsprincipen

...eller likabehandlingsprincipen innebär att majoriteten inte kan ta ett beslut som resulterar i att medlemmarna behandlas olika. Samt att alla medlemmars röst har lika värde. Dessutom ska samtliga medlemmar i grunden ha samma möjligheter att delta i den idrottsliga verksamheten.

Viktiga beståndsdelar i demokrati är öppenhet och transparens där alla medlemmar ges möjligheten att bilda sin egen uppfattning om verksamheten, göra sin röst hörd och påverka verksamhetens inriktning.

Kolla in Demokratiskolans andra delar

Del 2 - Så påverkar ni

Del 3 - Det här med ombud

Del 4 - Tips inför föreningens årsmöte