Återstartsstöd för föreningen – 2023

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har tilldelats medel från Riksidrottsförbundet för att stödja och stimulera i återstarten av verksamheten efter pandemin. Stödets mål är att föreningen ska kunna behålla, återrekrytera och rekrytera medlemmar.   

Notera att dessa medel inte är till för att täcka tidigare intäktsbortfall eller kostnadsökningar för föreningen, utan insatserna ska vara framåtsyftande.   

 De områden som går att söka stöd inom och som beskrivs närmare nedan är:   

  • Återstartsstöd IF (upp till 5 000 kronor)  

  • Återstartsstöd IF (över 5 000 kronor)  

Utöver dessa två sökbara områden får föreningarna under 2023, likt 2021 och 2022, stöd i form av en sänkning av avgiften på 25 kronor/medlem. Detta stöd behöver inte sökas utan regleras per automatik och gäller de föreningar som har medlemmarna i KIT.   

Återstartsstöd IF (upp till 5 000 kronor)  

Detta bidrag riktar sig till föreningar och nationella organisationer och ansökan sker i dialog, muntligt eller via mejl, med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Det handlar om mindre insatser för att kicka igång verksamheten igen med målet att behålla, återrekrytera och rekrytera medlemmar.   

Det kan till exempel handla om pengar till marknadsföring av verksamheten, inköp av material, utbildning av ledare till en ny verksamhet till en sammanlagd kostnad om max 5 000kr. Det behöver inte skrivas någon ansökan. Detta stöd ska i första hand nyttjas för att stimulera verksamhet för målgruppen 25 år och äldre.   

Även redovisningen sker muntligt eller via mejl.  

Är du intresserad av att ta del av dessa medel eller har frågor? Kontakta ansvarig Pär Ånell, par.anell@korpen.se.   

Återstartsstöd IF (över 5 000 kronor)  

OBS – Sista möjligheten att söka om stöd är 19/3 2023. Beslut om stöd meddelas föreningen senast 31/3 2023.  

I denna insats kan föreningen söka medel för större projekt. Ansökningsprocessen är densamma som för Projektstöd IF Ungdomsidrott, men med den stora skillnaden att dessa medel riktar sig till verksamhet för målgruppen över 25 år.   

Kriterier för ansökan:  

  • Projekten som har målet att återrekrytera eller rekrytera medlemmar är prioriterade, men det går även att söka stöd för att behålla medlemmar.  

  • Projektet kan rikta sig mot alla åldrar, men främst mot målgruppen över 25 år (för personer under 25 år hänvisar vi till Projektstöd IF).  

  • Stöd beviljas endast för insatser framåt i tiden, det går inte att söka återstartsstöd för en redan genomförd aktivitet. 

  • Tidigare projekt inom Återstartsstöd IF ska vara rapporterade (om projektet fortfarande pågår skickas en delrapport in).  

  • Verksamheten ni söker stöd för finnas i KIT så att den syns på korpen.se. Kontakta kit@korpen.se om ni behöver hjälp med att komma i gång med KIT.    

Sisa möjligheten att söka om stöd är 19/3 2023.  

Ansökan sker i IdrottOnline, se instruktioner här.

Har du frågor kring denna insats eller vill bolla idéer? Kontakta ansvarig Pär Ånell, par.anell@korpen.se.